CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG KHÓA 38

Y tế công cộng là khoa học và nghệ thuật phòng bệnh, kéo dài tuổi thọ và tăng cường sức khỏe thông qua những cố gắng có tổ chức của xã hội.

Y tế công cộng có nhiều lĩnh vực nhỏ nhưng có thể chia ra các phần: dịch tễ họcsinh thống kê và dịch vụ y tế. Những vấn đề liên quan đến môi trường, xã hội, nhân chủng học và sức khỏe nghề nghiệp cũng là lĩnh vực quan trọng trong y tế công cộng.

9 chức năng cơ bản của Y tế công cộng

  1. Theo dõi và phân tích tình hình sức khoẻ
  2. Giám sát dịch tễ học / phòng ngừa và kiểm soát dịch
  3. Xây dựng chính sách và kế hoạch y tế công cộng
  4. Quản lý có tính chiến lược các hệ thống và dịch vụ sức khỏe cộng đồng
  5. Quy chế và thực hành pháp luật để bảo vệ sức khỏe công cộng
  6. Phát triển nguồn nhân lực và lập kế hoạch trong y tế công cộng
  7. Tăng cường sức khỏe, sự tham gia của xã hội trong công tác chăm sóc sức khỏe và làm cho người dân có ý thức thực hiện được đó là quyền lợi của mình
  8. Đảm bảo chất lượng dịch vụ sức khỏe cho cá nhân và cho cộng đồng
  9. Nghiên cứu, phát triển và thực hiện các giải pháp y tế công cộng mang tính chất đổi mới


PUCBLIC HEALTH